Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 22.8.2023 kokoustiedote

Kuusi kirkkosilhuettia ja puheenjohtajan nuija pinkillä pohjalla.

Maa-alueen vuokraaminen Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy:lle

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle maa-alueen vuokraamista tuulivoima-yhtiölle Pielavedeltä.

Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden alueelle noin 130-180 MW:n tuulipuistoa. Vornankorven suunnittelualue sijaitsee Iso-Pangan ja Petäjäjärven välisellä alueella, rajautuen idässä Kuopion kaupungin rajaan ja etelässä Tervon kunnan rajaan.

Tuulivoimapuiston käyttöön suunnitellulla alueella on useita eri kiinteistöjä ja alueelle sijoittuu Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamia maa-alueita kiinteistöistä Pappila 595-422-16-112 sekä Panganniitty 595-422-17-35.

Mikäli Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto lopulta päättää vuokrata alueet, voidaan vuokrasopimus tehdä.

Sopimus on määräaikainen, jonka voimassaoloaika päättyy 31.12.2073. Vuokrasopimuksella vuokralainen saa oikeuden käyttää vuokra-aluetta tuulivoimapuiston suunnitteluun, rakentamiseen, toimintaan ja purkamiseen. Tuulivoimapuisto koostuu yhdestä tai useammasta tuulivoimalasta sekä siihen liittyvistä rakennelmista ja infrastruktuurista. Vuokran suuruus määräytyy tuulivoimaloiden määrästä ja niiden sijainnista, rakennettujen alueiden määrästä ja sijainnista, sekä vuokratusta maa-alueesta, joka sijoittuu osayleiskaava-alueelle.

Hirsikankaan leirikeskukselle tulevaisuustyöryhmä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjaukseen liittyvän päätöksenteon valmisteluun tulevaisuustyöryhmän ja nimesi jäsenet. Työryhmän tehtävänä on selvitellä 10.11.2023 mennessä tulevaisuudessa leirikeskuksiin liittyviä tarpeita ja selvittää mahdollisia korvaavia leiripaikkoja ja niiden kustannuksia yksityisiltä markkinoilta.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Hirsikankaan leirikeskuksen tulevaisuustyöryhmään seuraavat jäsenet:

  • yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Iisalmen seurakunnan kirkkoherra Sanna Komulainen
  • Iisalmen seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi
  • talouspäällikkö Marko Ropponen
  • kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
  • hallintojohtaja Katariina Bergbacka
  • Iisalmen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Jorma Kajanus
  • ja yhteisen kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet Aila Siilin-Huttunen ja Raimo Haverinen.

Kirkollisveron tuloprosentin esitetään säilyvän 1,65 prosentissa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2024 kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Kirkollisverotilityksiä on heinäkuuhun mennessä kertynyt kuluvana vuonna 12,3 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Tämän taustalla nähdään olevan ansiotulojen kasvu ja eläkkeiden korotukset. Vuoden 2023 verokertymää ennakoidaan kuitenkin heikentävän merkittävästi vuoden 2022 verotuksesta tuleva 165.000 euron negatiivisen oikaisu ja loppuvuodesta tuleva todennäköinen kirkollisverojen jako-osuuden negatiivinen oikaisu.

Vuonna 2024 taloutta rasittaa merkittävästi henkilöstökulujen kasvu ja yleinen kustannustason nousu. Talousarvioraamin 1,5 prosentin kustannussäästöistä ja ennakoidusta 0,5 prosentin kirkollisverokertymän kasvusta huolimatta talousarvio näyttää ensi vuodelle 142 000 euron alijäämää. Suuria vaikeuksia tuottaa vuoden 2023 palkkoihin tehty yleiskorotus (5 %) ja 1.2.2024 voimaan tuleva vähintään 2,5 prosentin korotus. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan vähintään 220 000 eurolla. Yleinen kustannustason nousu inflaation myötä tuo taloudelle oman painolastinsa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on ollut käyttötalouden huomattavista kustannusvähennyksistä huolimatta haastava koko toiminta-ajan ja tulokset ilman kertaluontoisia kiinteistöjen myynneistä kertyneitä myyntivoittoja pääsääntöisesti alijäämäisiä.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön ilmoittajasuojelulain mukainen sähköinen kanava väärinkäytösten ilmoittamiseen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa käyttöön 1.1.2023 voimaan tulleen ilmoittajasuojelulain mukaisen kanavan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön. Sähköisen Navisec Whistleblow –kanavan avulla voi tehdä väärinkäytösten ilmoittamisen anonyymisti ja luottamuksellisesti. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt, joiden on voitava hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Ilmoituksia saavat käsitellä vain tähän tehtävään nimetyt henkilöt.

Ilmoitusten vastaanottajiksi ja niiden käsittelystä vastaaviksi henkilöiksi nimettiin hallintojohtaja Katariina Bergbacka, talouspäällikkö Marko Ropponen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sanna Komulainen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä perusti kanavan vapaaehtoisesti. Se ei kokonsa puolesta kuulu niihin seurakuntayhtymiin, joiden henkilöstömäärän vuoksi laki määrää ilmoituskanavan perustamaan.

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) jäljempänä ilmoittajansuojelulaki, tuli voimaan 1.1.2023. Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937 (ilmoittajansuojeludirektiivi tai whistleblower- direktiivi).

Aloite kastetuille lapsille istutettavista puista, Pyhän Ristin kirkon äänentoistolaitteiston uusimisesta ja lattian kunnostuksesta

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että se ei kumoa yhteisen kirkkovaltuuston 7.12.2022 § 35 tekemää päätöstä lahjoittaa puun taimi jokaiselle kastettavalle lapselle Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella. Käytännössä Suomen lähetysseuralle lahjoitetaan 10 € puun taimen hankintaan ja istuttamiseen jokaisesta seurakuntayhtymän alueella kastevasta lapsesta vuodesta 2023 alkaen. Puun taimet istutetaan Tansaniaan.

7.12.2023 asiaa käsiteltiin ja siitä päätettiin yhteisessä kirkkovaltuustossa Pertti Laajalahden ja Esko Ryhäsen 18.9.2022 toimittaman valtuustoaloitteen pohjalta. Alkuperäisessä aloitteessa esitettiin perusteluineen mm., että Iisalmen seurakunnan jokaiselle syntyvälle lapselle istutettaisiin puuntaimi ja seurakuntayhtymä valitsisi Iisalmesta yhden hehtaarin alueen puiden istutuskäyttöön.

Pertti Laajalahti ja Esko Ryhänen ovat toimittaneet 19.6.2023 uuden valtuustoaloitteen aihetta koskien. Uudessa aloitteessa todetaan, ettei aiemmin tehdyn aloitteen henki toteutunut yhteisen kirkkovaltuuston tekemässä päätöksessä 7.12.2023. Uudessa aloitteessa esitettiin mm. kirkkovaltuuston tekemän päätöksen kumoamista, puun taimen lahjoitukseen varattujen rahojen käyttämistä Pyhän Ristin kirkon äänentoistolaitteiston uudistamiseen. Lisäksi aloitteessa esitettiinsamalla tehtäväksi Pyhän Ristin kirkon lattian kunnostus. Molemmat aloitteet ovat nähtävissä oheisista linkeistä:

Aloitteen 1 sisältö 18.9.2022 (pdf)

Aloitteen 2 sisältö 19.6.2023 (pdf)

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 22.8.2022, että yhteisen kirkkovaltuustoon 7.12.2022 § 35 tekemää päätöstä ei kumota, eikä asiaa käsitellä uudelleen, vaan toimitaan tehdyn päätöksen mukaisesti ainakin vuoden 2023 ajan. Lisäksi päätettiin, että esitykset varojen käyttämisestä Pyhän Ristin kirkon äänentoistolaitteiston uusimiseen tai lattian kunnostukseen tulee huomioitavaksi vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Efroll Oy Iisalmi huolehtii tulevana talvena seurakuntayhtymän Iisalmessa omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen talvikunnossapitotöistä

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Efroll Oy Iisalmen talvikunnossapitourakoitsijaksi. Urakkaan kuuluu yleisten alueiden ja piha-alueiden lumen aurauksen, polanteenpoiston, käsin tehtävät lumityöt ja hiekoitukset, liukkauden torjunnan sekä tarvittaessa lumen siirtoa lumen vastaanottopaikalle. Urakka koskee Iisalmessa seurakuntayhtymän omistamia ja hallinnoimia kiinteistöjä.

Valinta tehtiin tarjousten perusteella. Tarjouspyyntö on julkaistu hankintakanava Hilmassa ja tarjouksia sai jättää ajalla 13.6.-14.8.2023.

Tarjousten valintaperusteena oli määritelty kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa arvioitiin työkoneen tarjoushintaa, työkoneen ikää, kuljettajan ammattitaitoa, kokemusta talvihoidon konelumitöistä sekä tarjoushintaa käsin tehtävistä lumitöistä ja hiekoituksista. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjouksen antoi Efroll Oy Iisalmi, tarjous oli tarjouspyynnön mukainen

Yhteisen kirkkoneuvoston 22.8.2023 kokouksen pöytäkirja (domus.evl.fi).

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

23.8.2023 07.25