Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 19.3.2023

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan mm. hautausmaiden hoitosuunnitelmaa, Kangaslammin hautausmaan lupa-asiaa ja tilinpäätöstä vuodelta 2023.

Kuusi kirkkosilhuettia ja puheenjohtajan nuija pinkillä pohjalla.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaiden hoitosuunnitelman esitetyssä muodossa

Kirkkolain edellyttämässä hoitosuunnitelmassa määritellään seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja esitetään hautausmaan vuosittaiset hoitotoimenpiteet sekä pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä hoitosuunnitelma on laadittu 20 hautausmaalle. Hautausmaiden hoitosuunnitelmassa nostetaan esiin myös ympäristönäkökulmia Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän ohjaamalla tavalla. 

Kangaslammin hautausmaalle haetaan uutta poikkeamislupaa ja hautaustoiminta jatkuu rajoitetusti

Kangaslammin hautausmaalle haetaan kokonaan uutta poikkeamislupaa toimia pohjavedenottoalueen suoja-alueella. Valitus aiemmasta AVI:n tekemästä päätöksestä perutaan Vaasan hallinto-oikeuteen. Hautausmaan pohjaveden seurakunnasta laaditaan suunnitelma ja hautauksia jatketaan vain rajoitetusti. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että niin kauan kuin hautausmaatoiminnalla ei ole vesilain mukaista lupaa, hautaustoimintaa jatketaan vain rajoitetusti. Kangaslammin hautausmaalta ei luovuteta uusia hautapaikkoja ja syvähautauksia ei tehdä. Nykyiset hautaoikeudet pyritään turvaamaan normaalisyvyisinä arkkuhautauksina ja tuhkahautauksin. Uudet hautapaikat luovutetaan Iisalmen Vanhalta hautausmaalta. Seurakuntayhtymä ryhtyy myös varautumaan tilanteeseen, että hautausmaatoiminnan jatkamiselle ei myönnetä lupaa, ja toiminta on ajettava alas. Toiminnan mahdollista lopettamista varten laaditaan suunnitelma toiminnan lopettamisen yksityiskohdista.

Hautaustoiminnan muutosten taustalla on Itä-Suomen aluehallintoviraston 31.10.2023 tekemä päätös, jossa se hylkäsi Kangaslammin hautausmaalle tehdyn hakemuksen poikkeamisluvasta, joka mahdollistaisi hautaustoiminnan pohjanvedenottoalueen suoja-alueella. Ylä-Savon seurakuntayhtymä on päätynyt rajoitettuihin hautauskäytäntöihin ELY:n antaman lausunnon pohjalta. ELY-keskus toimii vesilain mukaisena valvontaviranomaisena yhdessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös lähes 600 000 ylijäämäinen  

Ennakoitua huomattavasti parempi tulos 594.461 euroa ylijäämää johtui pääasiassa kirkollisverotilitysten poikkeuksellisen suuresta kasvusta ja korkosijoitusten osittaisista arvojen palautuksista. Tulosta tarkastellessa on kuitenkin huomioitava kustannusten huomattava kasvu.

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien ulkoinen toimintakate oli n. 6.928.800 euroa. Talousarvioon varattu toimintakate ylittyi 1,2 % (85.000 €). Edelliseen vuoteen verrattuna se lisääntyi 6,8 % (442.500 €). Henkilöstömenojen osuus käyttötalouden kaikista menoista vuonna 2023 oli 51,8 %.

Kirkollisverotilityksiä kertyi 7.715.158 ja kasvua edelliseen vuoteen oli 10,6 % (739.985 €). Poikkeuksellisen suuri muutos johtui hyvinvointialueiden aloittamisesta 1.1.2023 aiheutuneesta verotusperusteiden muutoksesta, jossa seurakuntien ryhmäosuus verojen tilityksissä lisääntyi 7,0 %. Valtionvarainministeriön vuoden 2023 lopussa tekemä ryhmäosuuksien tarkistus koko vuodelle 2023ei pienentänyt seurakuntien osuutta kuin 0,7 %, vaikka odotuksena oli paljon suurempi vähennys. Valtionrahoitusta tilitettiin seurakuntayhtymälle 817.959 euroa, mikä oli 1,3 % enemmän kuin 2022.

Investointeja tehtiin 1.087.125 eurolla. Myyntituloja saatiin 317.800 € ja Varpaisjärven kirkon remontin suunnitteluun saatiin kirkkohallituksen avustusta 49.800 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä.

Rippukoulumaksu vuodelle 2025 päätettiin

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2025 rippikoulumaksuksi 22,00 euroa/päivä/henkilö ja määrittelee, että päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti.

Kiinteistöjä ja tontteja tulee myyntiin

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.2.2024 § 20 päättänyt, että Iisalmen pappilan, Rantalan pappilan, Pappilan alueen pientalotonttien sekä Keiteleen ja Lapinlahden kanttoriloiden luopumisen valmistelut aloitetaan ja kohteet asetetaan myyntiin esitetyn periaatteen mukaisesti.

Nyt myyntikuntoisia tontteja on neljä ja niille on laadittu alustavat myyntiesitteet. Kohteille on määritetty kiinteistönvälittäjän (LKV) toimesta hintapyyntö ja niistä on mahdollista tarjota vähemmän tai enemmän. Melakujan tontit hintapyyntö 20.000 euroa/kpl, Rantalankujan alempi tontti 60.000 euroa ja ylempi tontti 40.000 euroa. Hinnaltaan suurin tarjous on paras. Kohteet myydään parhaimman tarjouksen tehneelle ja lopullisen päätöksen myynnistä tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Kirjallisia tarjouksia otetaan vastaan 3.5.2024 klo 12:00 saakka. Saapuneet tarjoukset käsittelee yhteinen kirkkoneuvosto 14.5. kokouksessaan ja yhteinen kirkkovaltuusto 21.5. kokouksessaan.

Myynti-ilmoitukset löytyvät osoitteesta ylasavonseurakunnat.fi/kiinteistot

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa siirrytään sähköiseen arkistointiin

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa siirrytään sähköiseen asiakirja-arkistointiin 1.1.2024 alkaen ja siinä käytetään Domus-asian- ja dokumentinhallintajärjestelmää ja siihen sisältyvää arkistonmuodostussuunnitelmaa ja tehtäväluokitusta. Sähköiselle asiakirjahallinnolle otetaan käyttöön soveltuva arkistosääntö 1.1.2024 alkaen. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien paperiarkisto päättyy 31.12.2023, jos kuitenkin joiltain osin on käytössä paperiarkisto, se järjestetään aikaisemman arkistosäännön ja tehtäväluokituksen mukaan.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

20.3.2024 09.21