Uutiset

Uutislistaukseen

Tutkimus: seurakunnan tapahtumia etsitään kirkollisista ilmoituksista ja nuoret eivät etsi tietoa ollenkaan

5.9.2014 12.53

Mistä ihmiset hakevat tietoa seurakunnan tapahtumista? Vai etsivätkö tietoa ollenkaan? Tammikuun 2014 aikana toteutettiin Iisalmen rovastikunnassa kyselytutkimus, jossa selvitettiin mitkä ovat ne kanavat, joita rovastikunnan seurakuntien alueella asuvat ihmiset käyttävät etsiessään tietoja seurakuntien toiminnasta.

Tutkimuksessa tutkittiin viestintäkanavien käytön säännöllisyyttä, mieluisimpia tiedonhakukanavia sekä viestinnän osa-alueiden kehittämiskohteita. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja se toteutettiin opinnäytetyönä, yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun opiskelija Marja Junnon kanssa.

Tutkimuksen menetelmäksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kyselytutkimus toteutettiin sekä paperilomakkeena että verkkokyselynä. Verkossa kyselyyn vastasi 42 henkilöä ja paperilomakkeella 436 henkilöä. Eniten vastauksia tuli suurimmista seurakunnista, Iisalmesta ja Kiuruvedeltä. Näistä seurakunnista tuli vastauksia kaikilta ikäryhmiltä, niin nuorilta, työikäisiltä kuin eläkeläisiltä.

Kirkolliset ilmoitukset tärkein - nuoret eivät etsi tietoa ollenkaan
Tutkimuksessa kysyttiin etsivätkö vastaajat tietoa seurakunnan tapahtumista. Nuorista vastaajista suurin osa ei hae tietoja seurakunnan tapahtumista. Kun kaikki vastaukset lasketaan yhteen, tulokseksi saatiin, että puolet etsii ja puolet ei. Tiedonhakukanavista tärkein ovat kirkolliset ilmoitukset. Sitä luetaan säännöllisesti, sitä halutaan lukea ja se on tärkein kehittämiskohde vastaajien mielestä. Tätä mieltä ovat kaikki ikäryhmät, nuoret, keski-ikäiset ja seniorit. Toiseksi tärkein viestintäkanava on kasvokkain tapahtuva viestintä. Vastaajien mielestä on tärkeää saada säännöllisesti tietoa seurakunnan tapahtumista niin seurakukunnan työntekijältä kuin ystäviltä. Vastaajat haluavat myös tulevaisuudessa saada tietoa seurakunnan tapahtumista seurakunnan työntekijältä. Kirjeitä ja kutsuja ja ilmoitustauluja luetaan tällä hetkellä säännöllisesti. Erillisiä lehti-ilmoituksia ja jaettavia esitteitä lukevat säännöllisesti keski-ikäiset ja seniorit.

Verkkoviestinnän merkitys kasvussa
Vastaajat eivät hae niin aktiivisesti tietoa seurakunnan verkkosivuilta, kuin voisi olettaa. Kysymyksessä kuusi kysyttiin mistä vastaajat haluaisivat saada tietoa. Vastauksista käy ilmi, että verkkoviestinnän ja sosiaalisen median merkitys tiedonhaussa on kasvussa. Erityisesti nuoret haluavat etsiä tietoa seurakunnan tapahtumista verkon ja sosiaalisen median kautta. Nuoret ja työikäiset pitävät sitä tärkeänä kehitettävänä viestinnän osa-alueena.

Mainoskirjeet ja erilliset lehti-ilmoitukset eivät kiinnosta
Kirjeitä ja kutsuja luetaan säännöllisesti kaikissa ikäryhmissä ja vastaajat pitävät niitä haluttuina viestintäkanavina. Erilliset lehti-ilmoitukset ja ilmoitustaulut jakavat mielipiteitä. Osa vastaajista lukee niitä säännöllisesti ja osa ei pidä niitä tärkeinä tiedonhakukanavina. Erilliset mainos- ja lehtiliitteet paikallislehtien välissä eivät kyselyn mukaan kiinnosta ihmisiä. Niitä luetaan vähän ja se on vähiten halutuin tiedonhakukanava.

Seurakunnan tapahtumat eivät kiinnosta
Kysely sisälsi myös avoimen kysymyksen, jossa tiedusteltiin vastaajien vähäiseen kiinnostukseen saada tietoa seurakunnan tapahtumista. Avoimeen kysymykseen vastasi 57 henkilöä. Yleisin vastaus on, että seurakunnan tapahtumat eivät kiinnosta. Toiseksi yleisin syy on, ettei näitä tietoja tarvita tai vastaajat eivät käy seurakunnan tapahtumissa.

Opiskelija Marja Junno ja Ylä-Savon seurakuntayhtymä kiittävät kaikkia vastaajia. Toteutetulla tutkimuksella saatiin tärkeää tietoa viestintäkanavien käytöstä ja kehittämiskohteista.

Tutkimustulokset on esitelty Iisalmen rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroille, jotka vastaavat jokainen oman seurakuntansa viestinnän kehittämisestä. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä viestintää kehitetään yhdessä viestintäpalvelun kanssa. Mahdolliset toimenpiteet tehdään seurakunnittain lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, vastaava tiedottaja Hanna Lehtonen, 044 7335 290, hanna.l.lehtonen@evl.fi**@**

(julkaistu 4.6.2014)