Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymä tähtää ensi vuonna ylijäämäiseen tulokseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän arvio vuoden 2017 tuloksesta on ylijäämä noin 23.000 euroa. Monien alijäämävuosien jälkeen arvio näyttää hyvälle. Vuoden 2018 arvioidaan olevan alijäämäinen noin 57.000 euroa johtuen kirkollisverotulojen arvioidusta 1,0 prosentin vähentymisestä. Vuoden 2019 arvioidaan taas olevan ylijäämäinen noin 3.000 euroa.

Seurakuntayhtymässä on laadittu talousarvioraami vuosille 2017–2019. Vuoden 2017 talousarvion lähtökohtana on vuoden 2016 talousarvio. Useamman vuoden jatkunut käyttötalouden toimintakatteen pienentyminen (=nettomenojen vähentyminen) kääntyi vuoden 2015 tilinpäätöksessä nettomenojen selväksi lisäykseksi. Se aiheutui käytännössä kiinteistötoimen nettomenojen kasvusta, mikä johtui pääosin kiinteistöjen ennakoimattomien sisäilmaongelmien tutkimusten ja korjausten kustannuksista sekä puun myyntitulojen arvioitua pienemmästä kertymästä.

Vuodelle 2017 ei asetettu säästötavoitetta

Seurakuntayhtymässä aikaisemmin toteutunut säästölinja on supistanut toimintamäärärahojen määrää joiltakin osin kriittiselle tasolle. Näin talousarvioraamiin 2017 ei ole asetettu varsinaista säästötavoitetta, vaan raami vastaa pääosin vuoden 2016 talousarviolukuja korjattuna edellä mainituilla muutoksilla. Suunnitelmavuosien 2018–2019 luvut ovat samansuuruiset kuin 2017, mutta suunnitelmavuosien osalta ne eivät ole tässä vaiheessa sitovia.

Raamin yhteydessä olevat kirkollisveroarviot vuosille 2017–19 perustuvat soveltuvin osin Kuntaliiton laatimaan Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon. Kaupungin kunnallisveroarviosta on vähennetty seurakuntayhtymän arvioissa 2-3 %, koska seurakuntalouden verotulopohja on suppeampi. Kirkollisveroa korotettiin vuodelle 2016 ja taulukossa on arviot seurakuntayhtymän verotuloista kirkollisverolla 1,65 % vuosina 2016–2019 vertailutiedoin vuodelta 2015. Vuodesta 2016 alkaen yhteisöveron tilalla on valtionrahoitus.

Tämän hetken arvio vuoden 2016 verotuloista on talousarviolukuun 6.840.000 euroa verrattuna hieman parempi. Arviot kirkollisverotilitysten kehityksestä ovat 2017 ja 2019 lähellä nollaa sekä vuonna 2018 -1,0 %. Valtionrahoitukseen tehdään indeksikorotus arviolta 1 %/ vuosi.

Vuoden 2015 tilinpäätöksen alijäämä ennakoitua pienempi

Tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi sen 24.5.2016 kokouksessaan. Tilinpäätös on 179.115,37 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin ali-jäämäksi 409.005 euroa. Ennakoitua parempi tulos toteutui erityisesti odotettua paremman verotulokertymän ansiosta ja lisäksi käyttötaloudessa toteutuneet säästöt sekä tuloslaskelmaosan satunnaiset tuotot vaikuttivat asiaan.

Vuoden 2015 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen nettosumma oli 6.710.287 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 0,7 % tai 46.837 euroa. Talousarviomäärärahojen säästymisestä voidaan kiittää kokonaisuutena hyvää budjettikuria, vaikka pääluokkien kesken oli huomattavaa vaihtelua. 

Lisätietoja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, talouspäällikkö Marko Ropponen, 044 7335 230, marko.ropponen@evl.fi

25.5.2016 10.57